1. เว็บไซต์ในชื่อ “www.peranya.com” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ร้านค้า”
 2. สิ่งที่คุณใช้หรือซื้อ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือเว็บไซต์ ของร้านค้า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สินค้า”
 3. ผู้สั่งซื้อสินค้า และ/หรือ ใช้บริการเว็บไซต์ของร้านค้า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ”

เงื่อนไขการส่งสินค้า

 1. สินค้าจัดส่งให้ท่านภายใน 3 วัน สำหรับรายการคำสั่งซื้อที่ได้รับการตรวจสอบว่า ได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 2. ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการคำสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบว่าได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 3. ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ข้อตกลง และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของร้านค้า ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการคืนเงิน

  ผู้ซื้อสามารถยื่นคำขอคืนเงินภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า และเจอสถานการณ์ตามที่ร้านค้ากำหนดไว้ ดังนี้

 1. ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
 2. สินค้ามีตำหนิ หรือ เสียหายระหว่างการขนส่ง (ผู้ซื้อจะต้องถ่ายรูปสภาพสินค้าที่มีตำหนิ หรือ เสียหาย ไว้ในขณะรับสินค้า)
 3. ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงกับลักษณะจำเพาะที่ตกลงกันไว้ เช่น ขนาดไม่ถูกต้อง เป็นต้น
 4. สินค้ามีลักษณะที่ต่างไปจากคำอธิบายที่ร้าน ระบุไว้ในรายละเอียดสินค้า
 5. ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำขอคืนเงินได้ เนื่องจากการเปลี่ยนใจของผู้ซื้อเอง

หมายเหตุ
1. หากผู้ซื้อไม่ถ่ายรูปสินค้าที่มีตำหนิ หรือ เสียหาย ในขณะรับสินค้า ทางร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำขอคืนเงิน
2. หากเป็นไปตามนโยบายที่ร้านค้า กำหนดไว้ ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนตามจำนวนสุทธิที่ชำระให้กับทางร้านค้า และผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าคืนให้กับ ร้านค้า (หากได้รับสินค้าแล้วทางร้านค้า จะทำการโอนเงินคืนทันที)

นโยบายขอเปลี่ยนสินค้า

  ผู้ซื้อสามารถยื่นคำขอเปลี่ยนสินค้าภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า และเจอสถานการณ์ตามที่ร้านค้า กำหนดไว้ ดังนี้

 1. สินค้ามีตำหนิ หรือ เสียหายระหว่างการขนส่ง (ผู้ซื้อจะต้องถ่ายรูปสภาพสินค้าที่มีตำหนิ หรือ เสียหาย ไว้ในขณะรับสินค้า)
 2. ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงกับลักษณะจำเพาะที่ตกลงกันไว้ เช่น สีไม่ถูกต้อง สินค้าผิดไปจากรูป เป็นต้น
 3. สินค้ามีลักษณะที่ต่างไปจากคำอธิบายที่ร้านค้า ระบุไว้ในรายละเอียดสินค้า
 4. ผู้ซื้อไม่สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนสินค้าได้ เนื่องจากความไม่พึงพอใจต่อสินค้าของผู้ซื้อเอง
 5. ผู้ซื้อไม่สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนสินค้าได้หากสินค้ามีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากผู้ซื้อรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ผู้ซื้อจะต้องส่งรูปสภาพสินค้าไว้ในขณะรับสินค้า และรูปสภาพสินค้าที่จะทำการเปลี่ยน ให้กับร้านค้า ก่อน)

หมายเหตุ
1. หากผู้ซื้อไม่ถ่ายรูปสินค้าที่มีตำหนิ หรือ เสียหาย ในขณะรับสินค้า ทางร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำขอเปลี่ยนสินค้า
2. ทางร้านค้า จะส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้กับผู้ซื้อ เมื่อได้รับสินค้าชิ้นเดิมจากผู้ซื้อแล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  ร้านค้าถือว่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้านั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เราจะจัดเก็บ บันทึก เก็บรักษา เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลของท่านตามสถานการณ์ ดังนี้

 1. การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
     โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ peranya.com ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทางร้านค้า ทราบว่าท่านเป็นใคร และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวท่าน ทางเว็บไซต์จะทำการบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่อีเมลของผู้เยี่ยมชม ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้จะถูกนำมาใช้เพื่อนับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เท่านั้น
 2. การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล
  เมื่อท่านสมัครสมาชิกหรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่ร้านค้า จัดเก็บอาจเป็นข้อมูล ดังนี้
        • ชื่อ – สกุล
        • สถานที่จัดส่งสินค้า
        • อีเมล์
        • หมายเลขโทรศัพท์
     ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง และเป็นปัจจุบัน ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า และไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเว็บไซต์ peranya.com เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ
 3. การเปิดเผยข้อมูล
     ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยเราจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาต พนักงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลของท่าน เราจะป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่
        • ร้านค้าได้รับความยินยอมจากท่าน
        • การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
        • การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 4. ความมั่นคงปลอดภัย
     ข้อมูลที่ร้านค้า เก็บรวบรวมจะได้รับการคุ้มครองโดยวิธีทางเทคนิคและขั้นตอนรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมตามควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
     กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือวิธีการอื่นร้านค้า ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 053-273808
อีเมล : peranya277@gmail.com
เว็บไซต์ : www.peranya.com
เฟสบุ๊ต : peranya.com
Line ID : @vip4920d