นโยบายการคืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำขอคืนเงินภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า หากเจอสถานการณ์ตามที่ peranya.com กำหนดไว้ ดังนี้
        1. ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
        2. สินค้ามีตำหนิ หรือ เสียหายระหว่างการขนส่ง (ผู้ซื้อจะต้องถ่ายรูปสภาพสินค้าที่มีตำหนิ หรือ เสียหาย ไว้ในขณะรับสินค้า)
        3. ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงกับลักษณะจำเพาะที่ตกลงกันไว้ เช่น สินค้าไม่ถูก สีไม่ถูกต้อง ขนาดไม่ถูกต้อง ตามที่สั่งซื้อไว้ เป็นต้น
        4. สินค้ามีลักษณะที่ต่างไปจากคำอธิบายที่ peranya.com ระบุไว้ในรายละเอียดสินค้า
        5. ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำขอคืนเงินได้ เนื่องจากการเปลี่ยนใจของผู้ซื้อเอง

หมายเหตุ
        1. หากผู้ซื้อไม่ถ่ายรูปสินค้าที่มีตำหนิ หรือ เสียหาย ในขณะรับสินค้า ทาง peranya.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำขอคืนเงิน
        2. หากเป็นไปตามนโยบายที่ peranya.com กำหนดไว้ ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนตามจำนวนสุทธิที่ชำระให้กับทาง peranya.com และผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าคืนให้กับ peranya.com (หากได้รับสินค้าแล้วทาง peranya.com จะทำการโอนเงินคืนทันที)